Vysoká variabilita
Kombinácia obvodového rámu a zaisťovacej spony, ktorou je možno spojiť dva susedné plotové dielce v ktoromkoľvek mieste po obvode rámu zaisťuje dostatočne pevné spojenie súvislého mobilného oplotenia i v nerovnom teréne. Vďaka tejto kombinácií možno jednotlivé dielce mobilného oplotenia systému tempoline prekrývať cez seba ako v horizontálnej, tak vertikálnej rovine bez toho, aby bola narušená stabilita systému oplotenia staveniska.

Úspora nákladov spojená s montážou, dopravou a skladovaním mobilného oplotenia
Najmä nízka hmotnosť a vhodné rozmery betónovej nosnej pätky a oválny sploštený profil rámu znižujú priestorové nároky celého systému behom skladovania a pri jeho preprave. Tieto prednosti systému tempoline umožňujú výrazným spôsobom znižovať náklady na dopravu, skladovanie a montáž oplotenia.

Jednoduchosť
Pomocou troch základných komponentov možno zvládnuť všetky štandardné situácie bez použitia ďalších prídavných zariadení (nástavcov, bránok, pántov, úchytov apod. ).

Vysoká odolnosť proti preliezaniu
Vďaka výplni s veľkosťou očiek 50x50 mm a jej pružnosti je ďaleko zložitejšie pre nepovolané osoby zariadenie preliezať v porovnaní so systémami, ktoré využívajú tuhú výplň a otvory do ktorých možno zaprieť chodidlo. Bezpečnostné spony po obvode rámu mobilného oplotenia tempoline taktiež sťažujú možnosť prekonávania.

Dlhá životnosť a možnosť výmeny výplne
Pri stavebných prácach veľmi často dochádza k poškodeniu používaných zariadení. Tempoline umožňuje výmenu poškodenej výplne za novú bez nutnosti obstarávania celého nového plotového dielca. Zvary sú vždy po celom obvode profilu plotového dielca a všetky kovové časti sú povrchovo chránené ponorným žiarovým zinkovaním. V prípade že využívate pri oplotení staveniska hlavne prenájom plotov, určite oceníte nižšiu mieru poškodenia mobilného oplotenia tempoline po skončení akcie.

Zlepšenie image Vašej firmy
Vďaka svojmu prevedeniu a povrchovej úprave žiarovým zinkovaním vyniká mobilné oplotenie tempoline perfektným vzhľadom. Riadne oplotené stavenisko je vnímané pozitívne nielen verejnosťou, ale i Vašimi zákazníkmi, budujete si tak základ kladného image Vašej firmy. V neposlednej rade získate kvalitnú plochu pre umiestnenie Vašej reklamy.

Prevencia proti poškodeniu a stratám na majetku
Riadnym oplotením staveniska zabránite vstupu neoprávnených osôb do priestoru stavby a predídete poškodeniam a stratám na Vašom či Vám zverenom majetku.

Bezpečnosť a prevencia proti úrazom
Použitím profesionálneho a bezpečného systému mobilného oplotenia namiesto provizórneho a často nevyhovujúceho oplotenia staveniska predídete žalobám a trestným oznámeniam z možných úrazov tretích osôb nebo Vašich zamestnancov.

Špecializácia a kompletný zákaznícky servis - outsourcing
Vďaka našej úzkej špecializácii na mobilné oplotenie Vám môžeme ponúknuť naozaj kvalitnú službu a kompletný zákaznícky servis. Náš outsourcing spojený s prenájmom oplotenia zahrňuje dopravu, montáž, demontáž, odvoz zariadenia po skončení akcie, údržbu, skladovanie, prípadne zaškolenie obsluhy na rýchlu a riadnou montáž Vami zakúpeného dočasného mobilného oplotenia tempoline a v neposlednej rade, za úplatu, servis mechanicky poškodených plotových dielcov výmenou za repasované.

Zladenie s požiadavkami EU
Zariadenie spĺňa požiadavky kladené Európskou komisiou, kde súčasná legislatíva EU priamo prikazuje oplotiť pracovné plochy a oddeliť ich od plôch verejne prístupných z dôvodu ochrany tretích osôb. Slovenská Republika je členským štátom únie a tieto predpisy sú pre ňu záväzné. Naše zariadenie Vám okrem iného pomôže pred obavami z hroziacich sankcií.