Hlavné využitie nachádza tempoline najmä u stavebných firiem, kde slúži ako mobilné oplotenie zariadenia staveniska. Oplotenie staveniska nariaďuje slovenská legislatíva v rámci stavebného zákona a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce. Bez ohľadu na tieto reštrikcie je v záujme každej miestnej samosprávy maximálne ochrániť verejnosť pred vplyvom stavebných prác. Progresívne stavebné firmy si stále viac uvedomujú ako dôležitý je tiež ich image a vzťah k verejnosti.

Byť pozitívne vnímaný verejnosťou a odlišovať sa príjemne ohraničenou stavbou na ktorej je poriadok sú aktíva, ktoré nemožno vyjadriť v účtovej bilancii, avšak výnosy z týchto aktív ďaleko prekračujú vynaložené náklady. Nielen ekonomická výhodnosť používania stavebnicových mobilných systémov oplotenia na stavbách je hlavným dôvodom k ich stále širšiemu uplatneniu.

mobilne oplotenie montaz 6

mobilne oplotenie montaz 2

Možno očakávať, že v legislatívach Slovenskej republiky a EÚ bude postupne dochádzať k výrazným zmenám, a to sprísnením doterajších predpisov, najmä vo vzťahu k vyššej ochrane verejnosti pri uskutočňovaní stavebných prác.

Využívanie takýchto zariadení najmä formou prenájmu oplotení je vo vyspelých krajinách úplnou samozrejmosťou a stávajú sa súčasťou prejavu firemnej kultúry.

mobilne oplotenie montaz 8 mobilne oplotenie montaz 7

Hlavné dôvody oplotenia stavby

 • ochrana majetku firmy alebo investora a z toho vyplývajúce poistné plnenie
 • zamedzenie vstupu neoprávnených osôb
 • ochrana verejnosti a zamestnancov pred možnou ujmou na zdraví pri uskutočňovaní stavebných prác a následné predídenie žalobám a trestným oznámeniam poškodených osôb
 • zlepšenie image, pretože staveniská na ktorých je poriadok a riadne mobilné oplotenie sú verejnosťou a potencionálnymi zákazníkmi vnímané pozitívne. Zákazník vždy najprv hodnotí kvalitu firmy podľa dojmu, ktorým naň firma pôsobí

Ostatné použitie

 • prenájom oplotení (zábran) pri konaní verejných, kultúrnych, športových a spoločenských akcií viď. nižšie.
 • k oddeleniu vybraných plôch v mestách a obciach a k ochrane majetku.
 • vytváranie dočasných bezpečnostných parkovacích plôch.
 • k rozdeleniu plôch v rámci areálov výrobných závodov.
 • logistické centrá.
 • colné sklady.
 • ohraničenie prenajatých pozemkov.
 • oddelenie zásob pri hmotnej zainteresovanosti zamestnancov...

Prenájom oplotení (zábran) na verejných, kultúrnych, koncertných, športových a spoločenských akciách.

Aby sme dokázali lepšie vyhovieť poriadateľom krátkodobých, verejných, kultúrnych, koncertných a športových akcií, vyčlenili sme pre túto skupinu zákazníkov špeciálny team a zákaznícky servis.

Preto ak máte záujem využiť naše zariadenie na Vami poriadané verejné akcie, obráťte sa prosím s dôverou na spoločnosť Tempoline Slovakia s.r.o., ktorá bola práve pre Vás na tieto účely založená. Veríme, že s takýmto individuálnym prístupom budete spokojní.